• موافقت‌ها و مخالفت‌های ظاهری غربی و عربی برای کاستن حساسیت‌ها بود
    موافقت‌ها و مخالفت‌های ظاهری غربی و عربی برای کاستن حساسیت‌ها بود
    سعدالله زارعی: مخالفت ها در پارلمان، سیستم ارتش و حامیان سنتی اسراییل در اروپا و آمریکا و اتحادیه عرب و سازمان همکاری‌های اسلامی با قانون کشور یهود و این مخالف و موافق‌سازی، ترفندی برای کاستن حساسیت دنیا بود
    اطلاعات بیشتر
Web Analytics