فصلنامه مطالعات جهان اسلام،‌شماره 61،‌بهار 94

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام به تحولات كشورها، احزاب و جريان‌هاي اسلامي و روند تحولات جاري آنها توجه دارد.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

سال شانزدهم، شماره 1، پياپي 61، بهار 1394

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

                                                                                                                    

 

                                                                                                                          

 صاحب امتياز

مؤسسه مطالعات انديشه‌سازان نور        

 مدير مسئول

سعدالله زارعي                                            

 سردبير

دكتر ابراهيم متقي   

 جانشين سردبير

دكتر سيامك باقري 

 

 

فهرست مطالب

? مقالات

¦ بررسي ريشه‌ها و ويژگي‌هاي مشترك بحران‌هاي خاورميانه با تأكيد بر بحران سوريه و عراق  

دكتر احمد زارعان ....................................................................................................................................................

 

5

¦ تأثير بحران اوكراين بر روابط روسيه و امريكا

دكتر شعيب بهمن ...................................................................................................................................................

 

43

¦ واكاوي سياست انفتاح العبادي؛ روند، چارچوب و نتايج

دكتر تورج افشون .....................................................................................................................................................

 

79

¦ هندسه امام موسي صدر براي آزادي فلسطين      

دكتر  حسين آجورلو ...............................................................................................................................................

 

107

 

? گزارش‌ها

¦ اسلام‌هراسي غربي؛ زمينه‌هاي اجتماعي و رويكردهاي سياسي

دكتر صادق زينالي ...................................................................................................................................................

 

127

¦ گزارشي درباره تشكيل ارتش متحد عربي  

دكتر سيد رضا ميرطاهر ........................................................................................................................................

 

169

 

 

? چكيده‌ها 

 

¦ چكيده عربي مقالات .....................................................................................................................................................

187

¦ چكيده انگليسي مقالات ..............................................................................................................................................

1-4

 

 
 
عنوان تاریخ دانلود
Web Analytics