هفته نامه مطالعات بین الملل سبیل 98

هفته امه مطالعات بین الملل سبیل،‌به بررسی مسایل و تحولات منطقه می پردازد. این نشریه شامل گفتگوهای تخصصی با کارشناسان، چکیده های پژوهش های موسسه اندیشه سازان نور و یادداشت کارشناسان است.

در این شماره می خوانید:‌
فهرست
نگاهی به تصویب اعمال تحریم جدید از سوی آمریکا؛
تحريم خطي ايران، روسيه و کره شمالي / 4
گفتگو با کارشناس حوزه ترکیه؛
اردوغان از عربستان دست خالی بازگشت / 6
بررسی علل لزوم تغییر نظام ریاستی در افغانستان؛
ضرورت برپایی نظام سیاسی فراگیر / 11
سیاس تها و راهبردهای امنیتی ایران در منطقه؛
توانمندسازی درونی امنیتی و دفاعی مل تها / 12
روسیه و منازعه منجمد قر هباغ / 13
آمریکا؛ جدایی طلبی یا اصلاح طلبی؟ /


شماره 98
سه شنبه 10 مرداد 1396 1 آگوست 2017 8 ذی القعده 1438
صاحب امتیاز مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه سازان نور
سردبیر: اعظم وثوقی - دبیر تحریریه: زهرا محمدی تبار
صفحه آرا و طرح جلد: سید علی ناصری ، امیر فرزانه
ا یمیل : asnoor.ir@gmail.com

عنوان تاریخ دانلود
Web Analytics