مالک وهم؛ روان و رفتار ملک سلمان سعودی

این کتاب،‌به شخصیت و روحیات فردی،‌سیاسی و اجتماعی ملک سلمان و نیز روحیات وی در اداره کشور عربستان می‌پردازد.

رفتارهای غیرعقلانی و متوهمانه ملک سلمان، پادشاه عربستان که تا حد زیادی نشئت‌گرفته از پول‌های بی‌حساب و کتاب منابع نفتی و زرادخانه‌های مملو از تسلیحات آمریکایی است، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران منطقه‌ای را به این نتیجه رسانده که ماندن او بر سر قدرت، عربستان را بیش از پیش به سمت فروپاشی می‌برد. از این منظر، می‌توان ملک سلمان را «مالک وهم» نامید؛ زیرا سیاست‌های متوهمانه وی نه تنها باعث افزایش قدرت عربستان در سطح منطقه نشده، بلکه بقای خاندان سعودی در قدرت را نیز با چالش‌های زیاد مواجه کرده است.

مالک وهم

روان و رفتار ملک سلمان سعودی

عماد اصلانی

چاپ اول / اسفند 1395

قیمت: 15000 تومان

عنوان تاریخ دانلود
Web Analytics