ببینید | لحظه سرقت تلفن همراه پشت چراغ قرمز در صدم ثانیه در تهران

ویدئویی از سرقت موبایل پشت چراغ قرمز یکی از معابر منتشر شده است./AutoShenas

ببینید | لحظه سرقت تلفن همراه پشت چراغ قرمز در صدم ثانیه در تهران