ببینید | کیفیت فاجعه‌بار خودروی چینی در مقایسه با خودروی ژاپنی در تگرگ مشهد

تگرگ اخیر مشهد خساراتی به همراه داشت. در این ویدیو تفاوت فاحش خودرو چینی و ژاپنی پس از این تگرگ را شاهد هستید. منبع:viral vids

ببینید | کیفیت فاجعه‌بار خودروی چینی در مقایسه با خودروی ژاپنی در تگرگ مشهد