غزلی کوتاه برای شهید حمیدرضا الداغی/ ۸۰ میلیون مثل الداغی در این خانه است

حسین خزائی شاعر آئینی و انقلابی کشورمان در غزلی کوتاه برای حمیدرضا الداغی که در سبزوار به دست اراذل و اوباشی که قصد مزاحمت و تعدی به یک دختر را داشتند به شهادت رسید، سروده است.

غزلی کوتاه برای شهید حمیدرضا الداغی/ ۸۰ میلیون مثل الداغی در این خانه است

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، حسین خزائی شاعر آئینی و انقلابی کشورمان در غزلی کوتاه برای حمیدرضا الداغی که در سبزوار به دست اراذل و اوباشی که قصد مزاحمت و تعدی به یک دختر را داشتند به شهادت رسید، سروده است که در ادامه می‌خوانیم. تقدیم به جوانمرد باغیرت شهید الداغی  باید اگر تیری بیاید، ما هدف باشیم! باید برای حفظ این کشور صَدف باشیم فرقی ندارد در زمان جنگ یا صُلحیم هرجا که لازم می‌شود باید! به صف باشیم ما بسیجی‌های روح الله هستیم و در راه او بایَست فرزندی خَلف باشیم در مکتب سرخ سلیمانی می‌آموزیم  تا پای ناموس و شرافت جان به کف باشیم ۸۰ میلیون مثل الداغی در این خانه است هیهات! روزی زنده، امّا بی طرف باشیم پایان پیام/