فیلم| بازدید رئیس‌جمهور ازسکوی فاز 11 در خلیح‌فارس

فیلم| بازدید رئیس‌جمهور ازسکوی فاز 11 در خلیح‌فارس

فیلم| بازدید رئیس‌جمهور ازسکوی فاز 11 در خلیح‌فارس