بیانیه گروه‌های تجسمی هنرمندان بسیجی درپی اهانت نشریه شارلی ابدو/ خورشید عالم‌تاب چشمان خفاش‌های کوردل را می‌خراشد

۳۲ انجمن و ۲۰۰ گروه هنرهای تجسمی هنرمندان بسیجی درپی اقدامات موهن نشریه فرانسوی شارلی ابدو بیانیه‌ای صادر کردند.

بیانیه گروه‌های تجسمی هنرمندان بسیجی درپی اهانت نشریه شارلی ابدو/ خورشید عالم‌تاب چشمان خفاش‌های کوردل را می‌خراشد

Read More